Rekisteriseloste


1.    Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Cesars Finland Oy (y-tunnus 2194567-9)
Osoite: Vilhonkatu 4, 00100 Helsinki
Puhelin: 0400 608621
Sähköposti: info@cesarsshop.fi
Yhteyshenkilö: Satu Saarisalo

2.    Rekisteri

Rekisterissä käsitellään Cesars Finland Oy:n asiakkaiden ja sen entisten asiakkaiden, Cesars Finland Oy:n toimintaan liittyvien organisaatioiden yhteyshenkilöiden sekä sen luottamushenkilöiden henkilötietoja.

3.    Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Parhaan palvelun mahdollistamiseksi, toimintamme edellyttää tiettyjen asiakastietojen keräämistä rekisteriin. Rekisterin käyttötarkoituksena on palveluiden kehittäminen, asiakassuhteiden hallinta ja markkinointi, sekä myös päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta henkilötietojärjestelmässä.

Henkilötietojen käsittely perustuu Yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä sekä tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon.

4.    Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään Cesars Finland Oy:n asiakkaiden henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

-    Etu- ja sukunimi
-    Osoite ja kotipaikka
-    Sähköpostiosoite
-    Puhelinnumero
-    Tilauksesi yhteydessä antamasi tiedot ja tilaushistoria
-    Evästeiden kautta saamamme tiedot
-    Sosiaalisen median kautta saamamme tiedot
-    Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot


5.    Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään sekä evästeillä.

6.    Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Cesars Finland Oy:n Järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Jäsenellä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasanasuojaus. Yhdistyksen ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu.

7.    Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8.    Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin asiakas on Cesars Finland Oy:n asiakkaana. Asiakkuuden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan asiakkuuden päättymisestä yrityksen oikeutetun edun perusteella, ts. mahdollisiin oikeusvaateisiin puolustautumisen takia (KKO 2017:15). Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai yrityksen sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

9.    Profilointi

Yritys voi osana henkilötietojen käsittelytoimia toteuttaa asiakkaan automaattista profilointia. Profiloinnin seurauksena asiakas saa hänelle paremmin kohdennettuja markkinointiviestejä.

10.    Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Asiakas voi antaa Cesars Finland Oy:lle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit).

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

-    saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
-    saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Cesars Finland Oy:n käsittelemät henkilötiedot
-    vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
-    vaatia henkilötietojensa poistamista
-    peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan suostumukseen
-    vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on yrityksen oikeutettu etu
-    saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että asiakas on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot yritykselle, Cesars Finland Oy käsittelee kyseisiä henkilötietoja asiakkaan suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti
-    vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Asiakkaan tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot -kohdan mukaisesti. Cesars Finland Oy voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

11.    Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

12.    Yhteydenotot

Asiakkaan oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Cesars Finland Oy / Satu Saarisalo osoitteeseen satu.saarisalo@cesarsshop.fi. Asiakas voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Cesars Finland Oy / Rekisteriseloste
Satu Saarisalo
Vilhonkatu 4, 00100 Helsinki

13.    Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 26.1.2019.